გზავნილი
1. angel of death (Off)
[ 02 Sep 2013, 12:57 ]
Aravistvisaa axali ambavi rom religiuri shexedulebebi saukuneta ganmavlobashi politikuri brzolis iaragic iyo. Jvarosnuli omebi , arabta islamuri expansia , bartlomes game , protestantebis da katolikebis dapirispirebebi, bizantiuri religiuri omebi (monofizitebi vs diofizitebi). Mokled chamonatvali didia.. Am yvelafris ukan ki yoveltvis idga calkeuli politikuri interesebi. Es iyo shusaukuneebshi tumca religiis gamoyeneba dgesac aqtiurad xdeba politikuri miznebis sasargeblod - vistvis is zalta mobilizebis sashualebaa (erayi,siria,avganeti,irani)- vistvis ki kulturis tvitmyofadobis shenarchuneba. (Chvens shemtxvevashi) faqtia rom bolo oci wlis ganmavlobashi aqtiurad xdeba tradiciuli religiis (martlmadideblobis) shevicroveba. Dawyebuli sxvadasxva seqtebit, samgvdelo pirebis diskreditaciit- damtavrebuli adigenis shemtxvevit.. Visaubrot amis shesaxeb. Uqmnis tu ara safrtxes saqartvelos religiuri excesebi? :)
[Pasuxi][Cit]|
2. Natia (Off)
[ 02 Sep 2013, 13:13 ]
Monofizitebisa da diofizitebis brdzola gansakutrebuli mzakvrobit gamoircheoda,faqtiurad klasikuri magaliti.saqartvelo gvtismshoblis wilxvedri qveyanaa da chemtvis es aris ertaderti axsna tu ratom da rogor movida qartuli saxelmwifoebrioba aqamde.
[Pasuxi][Cit]|
3. AC MILAN (Off)
[ 02 Sep 2013, 14:05 ]
ra tqma unda uqmnis,imito ro tu religis niadagze daiwyo dapirispireba risi saprtxec namdvilad aris,es saqartvelos did dartymas miayenebs.

amitom sachiroa aset satut sakitxebs dzalian seriozulad mivudget!
[Pasuxi][Cit]|
4. angel of death (Off)
[ 03 Sep 2013, 22:50 ]
Religiur niadagze konfliqti arasodes yofila am qveyanashi. Dgesdgeobit ki rac xdeba mizanmimartul provokacias hgavs,rac wlebis ganmavlobashi mizanmimartulad xorcieldeba.
[Pasuxi][Cit]|
5. volk1998 (Off)
[ 03 Sep 2013, 23:16 ]
ციტატა: angel of death
scoria.martali xart.
[Pasuxi][Cit]|
6. Lasha (Off)
[ 03 Sep 2013, 23:22 ]
ამ თემას არ ეხება მარა ნახსენები იყო საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაო და საიდან ამბობთ ამას? ოღონდ ის არ მითხრათ ახლა ღმერთი მიწას არიგებდა და ქართველი ქეიფობდაო... :D
მართლა მაინტერესებს
[Pasuxi][Cit]|
7. heretique (Off)
[ 04 Sep 2013, 23:46 ]
angel of death, faqti mxolod is aris rom sasuliero pirebi saqartveloshi yvelaze privilegirebulebi arian, yvelaze mdidrebi da yvelaze madzgrebi. es tradicia aucileblad gadasarchenia saqartveloshi da ar unda davushvat rom mas safrtxe daemuqros, torem tvitmyofadobas davkargavt.
[Pasuxi][Cit]|
8. angel of death (Off)
[ 04 Sep 2013, 23:50 ]
ციტატა: heretique. Ironia kargia magram. Reformac ar iqneba cudi eklesiistvis :)
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...9,10,11

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას