გზავნილი
81. donadoni (Off)
[ 27 Oct 2013, 0:06 ]
vigac politikuri mmartvelis gulistvis rogor gavlandzgav vinmes,isic isetive xrwnadia rogorc sxva adamiani.da arc imeds vamyareb adamianebze,esec mititebaa wminda werilis"nu daamyarebt imeds mtavrebze".
[Pasuxi][Cit]|
82. Chelios (Off)
[ 27 Oct 2013, 8:37 ]
ციტატა: donadoni kaco ebraelebi gzadagza midiodnen da qveynebs anadgurebdnen ,vin iyo am omshi martali? mat mxolod gmerti amartlebdat tore vin iyvnen isini ase exocat ucxo xalxebi, da kbili kbilis wil tu kondat aqet ara kac kla rogor kondat ertmanets xo ewinaagmdegeba mashin,,, meore loya unda sheushviro ki magram mashin kiara tvalwin colshvils ro gixocaven ,mxolo mashin roca imedi gaqvs moaqcev tu arada unda sheebrdzolo, sinanulshi tu ver chaagde susulelea mashin da tu fikrob rom shedzeb ki batono
[Pasuxi][Cit]|
83. donadoni (Off)
[ 27 Oct 2013, 9:38 ]
Chelios, eg shen ambob da shen adgen wesebs tu rodis unda sheebrdzolo da vis,tore bibliashi ar aris mocemuli eg egre rom shen unda sheebrdzolo amas da amaso. rac sheexeba israelianebs,israeli qanaanshi cxovrobda,magram egvipteshi gadasaxlebis shemdeg,rodesac qveyanashi shimshili chamovarda,isini idzulebit wavidnen egvipeshi,xolo 400 wliani monobis shemdeg mat gmertma agutqva rom mat daubrunebda tavis qveyanas.anu is sxvebi filistimelebi da ase shemdeg cxovrobdnen mat miwaze.da kidev,mashin iyo sxva rjuli,albat mogexseneba amis shesaxeb.da amitom is ver gaamartlebs mkvlels.da tu im rjulit cxovrobs martmadidebloba,mashin gamodis darchenila dzvel rjulshi.xolo dzvelma rjulma moqmedeba shewyvita,radgan gmertma iesos meshveobit axali mcneba dagvido.giyvardes moyvasi sheni.da vinc ert loyashi gagartyas meore miushvire.es aris mcnebebi romelic iesom pirdapir miutita tavis mimdevrebs.utxra amat gidebt axal mcnebad,da mat unda daeviwyebiat kbili kbilis wil.
[Pasuxi][Cit]|
84. donadoni (Off)
[ 27 Oct 2013, 9:40 ]
Chelios, da kide,dzvel rjulit tu amartlebt omebs d a sisxlis gvras,mashin cxovelebs rato ar archev sachmelad?an ratom ar avs martmadideblobas sxva qalaqebi?rom gaadzevos mkvleli?mogexseneba es pirdapiri mititeba iyo
[Pasuxi][Cit]|
85. Nodar Sikharulidze (Off)
[ 27 Oct 2013, 10:17 ]
ციტატა: donadoni iesos ar uqadagia, roca shens samshoblos anadgureben, roca ojaxs amogiwyveten, shen gadaide fexi fexze da pirgia uyure amoso, momiyvane aba citireba bibliidan rom ams qadagebs! Gadaxede istorias chven rodisme wamogviwyia omi? Roca chven gviteven chven vmoqmedebt am dros, shen shens tavze ar gamogicdia eg simware rodesac sayvarel adamians gixocaven, tore naxavdi rogor sheushverdi meore loyas! Qristes ar uqadagia sisxli ar gadausxat vinmes sicocxlis gadasarchenado, aba machvene sadac iqadaga rom ar gadausxato! Bibliashi qadagebaa imaze rom ar miigot cxovelis sisxlio! Raselis nabodvarebis rom gjerat iehovelistebs imito dabinduli gaqvt goneba da ar icit ras ambobt! Chemi samshoblos da chemi ojaxis amowyvetas rogor unda vucqiro mshvidad? An egeti usamartlo ggonia gmerti shen?
[Pasuxi][Cit]|
86. Chelios (Off)
[ 27 Oct 2013, 10:24 ]
ციტატა: donadoni sad davwere dzveli rjulit vcxovrobttko ???? da arc sisxlis gvras amartlebs aravin , me tavdacvaze maqvs saubari ,,, shen rsac ginda imas xedav chems postebshi egtre ar gamova rasac geubnebi is gaiazre ,,, da vinc kide mkvlelebis winashe tavis shvils ar daicavs imis adgilikide jojoxetshia da tu sheni gmerrti natellgyofs ojaxis galatit ,lachrebis gmerti da arakacebis mfarveli yofila mashin...
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...9,10,11

Gverdi:


პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას