გზავნილი
17. [GURULO] (Off)
[ 26 Aug 2013, 21:55 ]
me ar mjera rom bediswera martavs chvens cxovrebas, ar mwams imis, rom shublze maweria uxilavi asoebit mteli chemi cxovreba...
chemi azrit, chvens bedisweras vqmnit chvenve, anu ama tu im nabijis gadadgmit, vcvlit mas, an uketesobisken an piriqit...
gavixsenot "nebis tavisupleba" esaa zustad is..
[Pasuxi][Cit]|
18. b.nukri (Off)
[ 26 Aug 2013, 23:04 ]
ara .
[Pasuxi][Cit]|
19. Hallelujah (Off)
[ 31 Aug 2013, 15:06 ]
ჩვენს ცხორებას მართავს ჩვენი გონება!
[Pasuxi][Cit]|
20. Dstori (Off)
[ 23 Sep 2013, 23:47 ]
Mash azrovneba, yvelafers misi gamovlineba ase zedapirulad ar unda veziot
[Pasuxi][Cit]|
21. Dstori (Off)
[ 23 Sep 2013, 23:47 ]
Mash azrovneba, yvelafers misi gamovlineba ase zedapirulad ar unda veziot
[Pasuxi][Cit]|
22. donadoni (Off)
[ 22 Oct 2013, 0:09 ]
bediswera ki ar me vmartav.tu chemi bedi dawerilia ragas vloculob?an ragas irjeba adiani? ase rom yvela adamiani tviton qmnis tavis cxovrebas.ubraldo moqmedebs dro da shemtqveva.
[Pasuxi][Cit]|
23. Chelios (Off)
[ 22 Oct 2013, 0:26 ]
Chemsas ara ravi :)
[Pasuxi][Cit]|
24. B I B I (Off)
[ 22 Oct 2013, 0:32 ]
dabadeba da sikvdili, esaa bediswera. Tumca xandaxan sikvdilic araa bediswera.
[Pasuxi][Cit]|

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3

პასუხი თემაზე
მთავარ გვერდზე
Save .txt

პლიუსი თემას