რეზულტატი
=> ქართული პოლიტიკა>ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა[117]
vaso.ge, qartul soflebs rom bombavdnen ra unda gaeketebina? Rusettan tavidan iyo diplomatiuri mcdeloba da kulaxmetovma tqva chven ver vakontrolebt separatistebso... Aqedan iyo mxolod es gza darchenil ...
=> ქართული პოლიტიკა>ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა[117]
vaso.ge, langrit mirtmevashi ras gulisxmob ? Im shemtxvevashi shen ra gamosavals xedavdi?? Mase ager ise gadmowies sazgvari rom aravin xma ar amoigo...
=> ქართული პოლიტიკა>ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა[117]
vaso.ge, chemi ra shuashia ? nacionaluri modzraobis aqtivisti ar var ubralod tvalebi maqvs :) vxedav rac gaketda am 9 wlis ganmavlobashi...kargsac da cudsac :) Avshendebodit tu ara eg sxva saqmea... ...
=> ქართული პოლიტიკა>ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა[117]
elenka, getanxmebi :)) samwuxarod brbo imarjvebs...
=> ფორუმის შესახებ>OFFTOP TEMA[3182]
B I B I, dzalian kargi :))
=> ფორუმის შესახებ>OFFTOP TEMA[3182]
B I B I, xo ravici...cudad ar var da eseigi ufro kargad var :)
=> ფორუმის შესახებ>OFFTOP TEMA[3182]
B I B I, eseigi gamovicani mashin :)) kargia rom kargad xar ))
=> ფორუმის შესახებ>OFFTOP TEMA[3182]
ციტატა: [GURULO] yvelafers gakidebinebs droebit...rac verraa gamosavali...

suicidze martali xar, magram arc egaa gamosavali...

motivaciaze itqva da me piradad ver vuqmni chems tavs ...

<<wina. | shemdegi>>
1,2,3...65,66,67

Gverdi: