წესები მოდერატორებისთვის
# 1
moderatori valdebulia gaufrTxildes forumis interesebs da daicvas forumis wesebi,rogorc rigiTma momxmarebelma
# 2
momxmareblis gafrTxilebisas an banis dadebisas,valdebulia iyos samarTliani,gamoiCinos obieqturoba;amave qmedebebisas ar iyos Seuracxmyofeli da cinikuri;Tavisi ufleba-movaleoba Seasrulos keTilsindisierad da jerovnad.
# 3
forumis wesebis sawinaaRmdego qmedebebis SemCnevisas,Seasrulos Sesabamisi qmedeba ,forumis wesebis da misi ufleba-movaleobis farglebSi.
# 4
ekrZaleba ,romelime momxmareblis gamorCeva dasjis an dacvis mizniT,Tu es ewinaaRmdegeba forumis wesebs da keTilsindisierebis princips.
# 5
axal daregistrirebul momxamrebels,saWiroebis SemTxvevaSi aRmouCinos Sesabamisi rekomendacia.
# 6
moderatoris ufleba-movaleoba ganisazRvreba mxolod mis mmarTvelobas damokidebul ganyofilebaSi;sxva ganyofilebaSi mas ekrZaleba momxmareblis gafrTxileba,banis dadeba an/da dablokva.gamonakliss SemTxvevas warmoadgens,roca ganyofilebis moderatori da arc admini ar imyofeba onlainze,xolo Tema arsebiTad mimarTulia offtopisken.
# 7
Tu moderatori SeamCnevs ganyofilebasTan Seusabamo Temas,valdebulia. amis Sesaxeb Seatyobinos admins an/da Sesabamisi ganyofilebis moderators.
# 8
Tu moderatori SeamCnevs,rom Tema ver akmayofilebs im moTxovnebs,romlebic saWiroa Temis gaxsnisas,valdebulia amis Sesaxeb miuTiTos Temis avtors.
# 9
moderators ara aqvs ufleba, waSalos sxva moderatoris posti.
# 10
moderators ara aqvs ufleba ,daaredaqtiros sxva moderatoris posti ,masTan SeuTanxmeblad.
# 11
ar SeiZleba,erTidaigive saxis darRvevisTvis ,sxvadasxva momxmarebeli daisajos sxvadasxvagvarad,anu daculi unda iyos wesebis winaSe Tanasworoba.
კატეგორიები:
- ფორუმში აკრძალულია
- მომხმარებლის სახელი
- ფორუმში წერა
- თემის გახსნა
- სასჯელის სახეები
- წესები მოდერატორებისთვის
- ადმინისტრაცია
- FAQ