სასჯელის სახეები
# 1
momxmarebels,romelsac aqvs 20 postze naklebi,offtopis SemTxvevaSi moderatori uxsnis mas wesebs da uTiTebs wesebis darRvevisken.ganmeorebis SemTxvevaSi mas eZleva 1 saaTiani gafrTxileba. kvlav ganmeorebis SemTxvevaSi bani aranakleb 12 saaaTisa.
# 2
momxmarebels,romelsac aqvs 20 postze meti, mas ar eZleva sityvieri gafrTxileba, offtopis SemtxvevaSi eZleva minimum 12 saaTiani gafrTxileba, Tu offtopi xSiria, maSin bani aranakleb 12 saaTiisa.
# 3
posti,romelic Seicavs momxmareblis an/da admnistratoris Seuracxmyofel Sinaars,daisjeba aranakleb 3 dghiani banis vadiT.
# 4
(Tu gagrZelda Seurawyofa, yovel Seurawyofaze sasjeli ormagdeba, anuSemdeg 6 dgis baniT da a.S) .gansakuTrebul SemTxvevaSi,SeiZleba gamoiwvios momxmareblis dablokva.
# 5
nebismieri saxis, Sinaarss moklebuli an/da mravaljer ganmeorebuli erTi da igive Sinaarsis mqone posti, erTi da igive momxmareblis mier(madalitad: mxolod smaili) daisjeba zemoT 1 dghiani baniT;
# 6
forumis wesebis sawinaaRmdego Temis gaxsnis SemTxvevaSi,forumeli miigebs gafrTxilebas 12 saatiani vadit. statusians ki gaetisheba pm 2 dghis vadiT. ( ukidures shemtxvevashi shesadzlebelia pmis chartva anu tu ragac aucilebelia).
# 7
reklama isjeba gafrTxilebiT,reklamis gasufTavebiT da Temis daxurviT,xolo Semdeg Tu isev ganmeordeba reklama (igive momxmareblisgan) daedeba bani 24 saaTis vadiT.
# 8
statusianis mier ,Tavisi movaleobis arajerovnad da arakeTilsindisierad Sesrulebis SemTxvevaSi miiRebs miTiTebas da sityvier gafrTxilebas ,gamousworeblobis SemTxvevaSi gaeTisheba pm minimum 2 dRis vadiT. ukidures SemTxvevaSi administracia gadawyvets CamoerTvas Tu ara statusi.
# 9
momxmarebels, romelsac akrZaluli aqvs forumSi wera an/da piradi postis (pm) gamoyeneba, sxva saxeliT sargeblobis SemTxvevaSi gauormagdeba sasjeli.
# 10
gansakuTrebul SemTxvevaSi,SeiZleba dawesdes banis dadebis da gafrTxilebis sxva vadebic,mxolod administrator(eb)is an moderator(eb)is mier,administrator(eb)is winaswari TanxmobiT.rac unda moxdes mxolod aucilebeli saWiroebisas da gonivruli gansjis Sedegad.
კატეგორიები:
- ფორუმში აკრძალულია
- მომხმარებლის სახელი
- ფორუმში წერა
- თემის გახსნა
- სასჯელის სახეები
- წესები მოდერატორებისთვის
- ადმინისტრაცია
- FAQ